(For English see below)

Op 7 mei 2020 organiseert het Nederlandse chapter van APMP zijn jaarcongres in Bunnik met als thema:

Server park of paper trail?

Digitale transformatie is momenteel het toverwoord in de toepassing van IT in het offerteproces. Het is een uiterst actueel onderwerp dat vrijwel iedereen die te maken heeft met offertes bezighoudt. Offerteprocessen worden steeds verder geautomatiseerd, bijvoorbeeld door toepassing van big data, data-analysetools, offertetools en digitale platformen voor informatie-uitwisseling en onlinetraining. Wat aan de voorkant steeds meer geautomatiseerd wordt veroorzaakt aan de achterkant echter complexe vraagstukken op het gebied van opslag, beveiliging, verwerking en duurzaamheid. Wat betekent dit voor onze werkzaamheden, verdere automatisering of terug naar de papieren offerte?

Kijk voor meer informatie op de congres website.

Het is een thema dat breed leeft binnen de offerte-wereld en ons allemaal in het hart van onze werkzaamheden raakt. We willen hierover tijdens dit dagcongres van gedachten wisselen met diverse top-specialisten. Er zijn plenaire sessies en workshops in de planning.Uiteraard wordt er voor lekker eten en drinken gezorgd, kan je volop netwerken en zijn er stands met interessante organisaties die zich presenteren!

Toegang

Gratis voor APMP leden en 20 Euro voor niet-leden.

Financiele samenwerking

Om dit congres ook financieel rond te krijgen zijn we op zoek naar partners (sponsoren) en exposanten waarmee we kunnen samenwerken om deze happening mogelijk te maken. Is jouw organisatie een interessante partner voor ons, wil je ons helpen? Neem contact met ons op! Vanaf 250 Euro kan je al partner worden! Op YouTube staat een impressie van de afgelopen uiterst succesvolle editie.

Heb je interesse? Neem contact op met onze event manager Alexander Mok. Alles in het redelijke is bespreekbaar!

Aanmelden

Zet de datum van 7 mei 2020 alvast in je agenda! De aanmelding start binnenkort, we houden je op de hoogte!

Vragen?

Neem contact op met onze event manager Alexander Mok.


 

On 7 May 2020, the Dutch chapter of APMP is organizing its annual congress in Bunnik with the following theme:

Server park or paper trail?

Digital transformation is currently the magic word in the application of IT in the quotation process. It is an extremely topical subject that concerns almost everyone who deals with proposals. Bid and proposal processes are increasingly automated, for example through the use of big data, data analysis tools, proposal tools and digital platforms for information exchange and online training. What is becoming increasingly automated at the front, however, causes complex issues in the areas of storage, security, processing and durability at the rear. What does this mean for our work, further automation or back to the paper proposal?

For more information, visit the congress website.

It is a theme that is broadly based within the world of quotations and affects us all at the heart of our work. We want to exchange ideas about this with various top specialists during this day conference. There are plenary sessions and workshops in the planning. Of course, good food and drinks are provided, you can fully network and there are stands with interesting organizations that present themselves!

Ticket fee

Free for APMP members and 20 Euro for non-members.

Financial cooperation

To financially complete this conference, we are looking for partners (sponsors) and exhibitors with whom we can work together to make this happening possible. Is your organization an interesting partner for us, do you want to help us? Contact us now! You can become a partner from as little as € 250! On YouTube you can find an impression of the most successful edition.

Are you interested? Contact our event manager Alexander Mok. Everything in the reasonable is negotiable!

Sign Up

Put the date of 7 May 2020 in your agenda! The registration starts soon, we will keep you informed!

Questions?

Contact our event manager Alexander Mok.

X