Proclaimer

Algemeen

Op de websites van de Vereniging “Association of Proposal Management Professionals” in Nederland (APMP NL)  vindt u als professional informatie over APMP-NL en is met de grootste zorg samengesteld. APMP-NL tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of in foto’s fouten of gebreken optreden. APMP-NL vraagt daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via de knop contact bovenaan de pagina kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal door de betreffende auteur en/of de webmaster bekeken en zonodig aangepast worden. Ook voor algemene vragen of klachten kunt u bij APMP-NL terecht via het menu contact in de bovenbalk.

Hoewel APMP NL tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt APMP NL expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

APMP NL garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer APMP NL hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat APMP NL de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. APMP NL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door APMP NL niet geverifieerd.

Contactgegevens uit apmp.org

Contactgegevens van APMP Int. zijn afkomstig uit apmp.org. APMP leden zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van juiste en actuele informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door APMP NL niet geverifieerd. APMP NL verstrekt deze gegevens in geen geval aan derden. De afspraken voor het gebruik van gegevens binnen de Vereniging APMP NL staat beschreven in een separaat Privacy Statement en Privacybeleid van APMP NL.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website apmp.nl wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven gegevens, geregistreerd in apmp.org. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de website apmp.nl.

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

APMP NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of APMP NL op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan APMP NL of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van APMP NL.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

APMP NL behoudt zich het recht voor de op, of via, de internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van APMP NL merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (foto)materiaal en content

De informatie en het materiaal op de websites van APMP NL  mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding.